Контакт

"Оттхон" - Дом за лица ометена у менталном развоју
ТЕЛ: 024 / 741 - 005
МОБИЛ: +381 - 69 - 641 - 050
ФАX: 024 / 741 - 504
Е-МАИЛ: оттхон@стцабле.нет
АДРЕСА: 24340 Стара Моравица, Бајшански пут б.б.
ПИБ: 101449566
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8790
ЈБКЈС 00216
МАТИЧНИ БРОЈ 08059080
ТЕКУЋЕГ РАЧУНА 840-1620-21 / буджет

Пишите нам

Локација